Bombay Fort -1894

[probably Bourne & Shepherd, Calcutta & Bombay, ca. 1894]



2004






Portfolio